Stanovy

občanského sdružení Klub Dětem

  1. Cílem činnosti Klubu Dětem je: -mimoškolní výchova a vzdělávání -zajišťování a organizování programů, zaměřených na citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže, a podpora takto zaměřených projektů
  2. Členem Klubu Dětem se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba při souhlasu nadpoloviční většiny pléna.
  3. Nejvyšším orgánem je plénum členů. K platnosti rozhodnutí pléna je třeba nadpoloviční většiny pléna. To se schází nejméně jednou ročně a ze svého středu volí výkonný orgán – tříčlennou radu Klubu Dětem, která si zvolí svého předsedu. Plénum je oprávněno rozhodovat o změně Stanov.
  4. Každý člen starší 18 let má právo zúčastnit se pléna a akcí pořádaných Klubem Dětem, vyslovit svůj vlastní názor na plénu, volit z řad členů Klubu Dětem své zástupce do rady Klubu Dětem a zároveň má právo být volen do rady Klubu Dětem. Povinnosti člena Klubu Dětem je jednat v zájmu Klubu Dětem, v souladu s jeho stanovami.
  5. Jménem Klubu Dětem je oprávněn jednat samostatně v plném rozsahu, a za Klub Dětem podepisovat předseda rady, jenž je současně statutárním zástupcem, nebo jím písemně pověřená osoba.
  6. Majetek Klubu Dětem tvoří sponzorské příspěvky a dary, nadační příspěvky, zisk z akcí pořádaných Klubem Dětem, a zisk z drobné podnikatelské činnosti, spojené s činností Klubu Dětem.
  7. Za hospodaření zodpovídá rada Klubu Dětem. Ta rozhoduje o použití finančních a majetkových prostředků nadpoloviční většinou, přičemž každý její člen má jeden hlas. Na schůzi pléna rada Klubu Dětem seznamuje plénum s hospodařením Klubu Dětem za uplynulé období
  8. Klub Dětem zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů přítomných na plénu.
  9. V případě zániku Klubu Dětem je jeho movitý i nemovitý majetek po provedené likvidaci převeden na jinou právnickou osobu, výhradně však neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Klubu Dětem. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Klubu Dětem.